Son Güncelleme:
24/11/2019 - 00:49

A. ADI

Topluluğun adı "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Kolu" dur. O.D.T.Ü. Spor Müdürlüğü'ne bağlı olarak etkinliklerini sürdürür.

B. AMACI

Topluluğumuz tüm doğa sporlarını (dağcılık, kayak, mağaracılık, yürüyüş, kamp, bilimsel ekspedisyon vb.) amatör bir ruhla ve bilimsel yaklaşımla yurt çapında sosyal ilişkiler kurarak sevdirmek ve yaydırmak amacını güder. Kolumuz, insan doğa ilişkilerini, insanın ve doğanın yararı doğrultusunda pekiştirerek tüm olanakları sonuna dek kullanır, amaçlarını sıkı bir örgütlülük ve sosyal bütünlük içinde demokratik bir anlayışla gerçekleştirir.

C. ETKİNLİKLERİN KAPSAMI

Kol etkinliklerinin amacı, katılan sporcuların tekniğini ve becerisini o etkinliğin gerektirdiği ölçüde arttırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bütün yıl boyunca etkinlik yapar. Etkinliklerini her türlü doğa koşulunda yapmayı, değişik dağların ve değişik mevsimlerin gerektirdiği tekniklerin öğrenilmesi ve kullanılmasını hedefler. Kolumuz yaptığı tüm doğa sporlarını birbirlerini tamamlayan sporlar olarak görür. Kayağıda doğa ile birlikte olmayı saglayan bir spor olarak kabul eder, kayağın dağcılıkla ve diğer etkinliklerle ilişkili olarak kullanılmasını, teknik yönden güçlü, amatör ruhlu sporcuların yetiştirilmesini ve bu sporcuların üniversite adına amatör kayak yarışmalarına girmesini teşvik eder. Bu amaç doğrultusunda, kolumuz doğada yapılan tüm sporları destekleyen ve bu sporları yapan kulüplerle ilişkiler kurar ve mevcut ilişkilerini sürdürür.

D.ÜYELİK

Doğa sporlarını yapmak isteyen herkese üyelik açıktır. Üç çeşit üyelik vardır:

i. Doğal üye: Doğal üye olmak için kol yönetmeliğini okuyup kabul etmek ve üyelik formunu doldurmak yeterlidir.

ii. Etkin Üye: Son bir yil içerisinde dört ya da daha fazla gün içeren bir etkinliğe katılmış doğal üye, etkin üyedir.

iii. Onur Üye: En az üç yıl üst üste etkin üye konumundaki üyeler arasından Genel Kurul'ca seçilir.

1. Üyelerin Hak ve Görevleri

Kolun amaçlarına uygun hareket etmek,

Verilen ya da kendi isteğiyle üstlenmiş olduğu görevi yerine getirmek,

Etkinlik sırasında etkinlik sorumlusuna karşı gelmemek,

Önerileri Yürütme Kurulları'na, eleştirilerini Denetim Kurulu'na bildirmek,

İlan panolarını okumak ve çağrılara uymak,

Genel Kurul toplantılarına katılmak,

Etkinliklere ve toplantılara (Yürütme Kurulları ve Denetim Kurulu toplantıları dahil) olanakları ölçüsünde aktif olarak katılmak,

Teknik Kurul üyeleriyle bilgi alış verişinde bulunmak,

Olağan üstü hallerde çoğunluk etkin ve onur üyelerin isteği ile Genel Kurul'u toplantıya çağırmak,

Topluluğun tüm olanaklarından tüzük çerçevesinde yararlanmak.

2. Üyelikten Çıkarma

Son bir yıl içerisinde etkin üyelik koşulunu sağlayamamış etkin ve doğal üyelerin üyelikleri düşer. Onur üyelerin onur üyelikleri ancak Genel Kurul kararı ile düşebilir.

3. Üyelikten Atılma

Etkinlik sorumlusu veya Teknik Kurul etkinlik sırasında üyeler üzerinde denetimi yapar; gerekli gördüğünde üyenin üyelikten atılmasını Ortak Yürütme Kurulu'na önerir. Ortak Yürütme Kurulu atılma önerisini Denetim Kurulu ile görüştükten sonra gerekli gördüğü takdirde kararlarından sonraki iki hafta içerisinde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırır. Üyelikten atılma Genel Kurul kararı ile gerçekleşir. Ortak Yürütme Kurulu ya da Denetim Kurulu yalnız başına üyelikten atılma konusunda karar veremez. Üyelikten atılan üye üyeliğini kendisinin isteği ya da kol üyesi herhangi birinin önerisi ile herhangi bir Genel Kurul onayı ile tekrar üye olabilir.

E. ORGANLAR

1. Genel Kurul (G.K.)

 • Kuruluşu ve Toplanması

Bütün etkin ve onur üyelerden oluşur. Doğal üyeler Genel Kurul toplantısında oylamalara katılamazlar. Genel Kurul toplantısı toplantı tarihinden en az bir hafta öncesinden ilan edilir. Toplantının geçerli sayılabilmesi için Ortak Yürütme Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin toplam sayısının iki katından bir fazla üyenin (Ortak Yürütme Kurulu ve Denetim Kurulu hariç) toplantıya katılması yeterlidir. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra aynı gün saatte toplanılır. Bu ikinci toplantının geçerli olma şartı birinci ile aynıdır ve toplantı için ilan asılmasi gereklidir. Gündemin ilk maddesi Başkanlık Divanı'nın seçilmesidir.

Okulun kapanması, resmi tatil, vb. öğrenimin yapılamadığı özel durumlar dışında toplanışından bir tam yil sonra toplanır. Olağan toplantısı okulun açıldığı tarihten sonraki ilk üç hafta içerisindedir. Yukarıda belirtilen özel durumlarda, okulun açılışını takip eden iki hafta içerisinde toplanır. Ayrıca, Ortak Yürütme Kurulu, Denetim Kurulu, etkin veya onur üyelerinin oy çokluğu ile toplantıya çağırılabilir.

 • Görev ve Yetkileri

Bütün yetkilere sahiptir, en büyük karar organıdır.

2. Yürütme Kurulları (Y.K.)

 • Kuruluşu ve Toplanması

Dağcılık Yürütme Kurulu ve Kayak Yürütme Kurulu olmak üzere iki Yürütme Kurulu vardır. Her Yürütme Kuruluna Genel Kurulca iki özel üye seçilir. Yine Genel Kurulca belirlenen Yürütme Kurulları Ortak Üyesinin de katılımıyla her Yürütme Kurulu üç üyeden oluşur. İki haftada bir periyodik olarak haftanın belirli günlerinde toplanırlar ve Genel Kurul adına yürütmeyi yaparlar. Tüm üyelerin toplantılara katılmaları şarttır. Çoğunluk esasına göre karar alır. Denetim Kuruluna karşı sorumludur. Üyeler Yürütme Kurulu toplantılarına katılabilir ve yazılı önerilerde bulunabilirler, ancak tartışmalara katılamazlar ve oy kullanamazlar.

 • Dağcılık ve Kayak Yürütme Kurulları Görev ve Yetkileri

İlgili etkinlik programını hazırlamak ve mali olanakları sağlamak, Rektörlük ve Spor Müdürlüğü'ne bildirmek,

Malzeme ve ihtiyaçları Rektörlük ve Spor Müdürlüğü'ne bildirmek,

İlgili etkinliğe katılacak sporcuları ilgili Teknik Kurul ile görüşerek saptamak,

Kol içi görevlilerini seçmek,

Gerektiğinde görevlendirdiği kişilerin görevine son vermek,

Mali işleri görüşmek,

Cezai hükümlerle ilgilenmek,

İlgili etkin üyeleri saptamak ve üyelerin etkinliklerini takip etmek,

Yürütme Kurulu'na seçildikten sonraki ilk toplantısında periodik toplantı gün ve saatlerini kesin olarak saptayıp ilan etmek,

Yapılan her etkinlik hakkında Denetim Kurulu'na rapor vermek,

Her sömestr sonunda kol akademik danışmanına rapor vermek,

Karar tutanaklarını toplantıyı izleyen günde ilan etmek,

Genel Kurul'da değişecek olan YK ve BK'nın etkinlik raporunu sunması.

 • Yürütme Kurulları Ortak Üyesinin Görev ve Yetkileri

Bütün Yürütme Kurulu toplantılarına katılmak,

Bu toplantılara diğer üyelerle aynı hak ve yetkilerle oy kullanmak,

Yürütme Kurulları arasında iletişim ve eşgüdümü sağlamak,

Ortak Yürütme Kurulu'nu toplantıya çağırmak,

Ortak Yürütme Kurulu'na başkanlık etmek,

Basın Kurulu toplantılarına katılmak.

 • Üyelikten Düşme

Toplantılara katılmayan Yürütme Kurulu üyeleri geçerli mazeretlerini toplantıyı takip eden iki gün içerisinde yazılı olarak Yürütme Kurulu'na bildirmek zorundadır. Mazeretsiz olarak (veya mazereti Denetim Kurulu'nca kabul edilmeyen) bir dönem içinde üç kez toplantıya katılmayan Yürütme Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin düşmesini Denetim Kurulu, Yürütme Kurulu veya herhangi bir üye isteyebilir. Konuyu Denetim Kurulu tartışır ve Denetim Kurulu kararı ile üyelikten düşme kesinleşir. Etkinlikler sırasında veya öğrenimin olmadığı zamanlarda Yürütme Kurulu toplantılarına katılmayanlara yukarıdaki cezai hükümler uygulanmaz.

3. Ortak Yürütme Kurulu

 • Kuruluşu ve Toplanması

Bütün Yürütme Kurullarının özel üyelerine, Yürütme Kurulları Ortak Üyesinin katılımıyla oluşur. Ayda bir periodik toplanır. En az iki Yürütme Kurulu Üyesinin veya Yürütme Kurulları Ortak Üyesinin çağrısıyla olağanüstü toplanır. En az dört üyenin onayı ile karar alabilir. Kendi görev ve yetkileri dahilinde aldığı kararlar diğer Yürütme Kurulları üzerinde bağlayıcıdır.

 • Görev ve Yetkileri

Genel Kurul'u toplantıya çağırmak,

İlk toplantılarında periodik toplantı tarihlerini belirlemek,

Lokalle ilgili konularda sorumlu olmak,

Okuldan kol için çıkan bütçenin dağılımını yapmak,

Kolun resmi temsili için gerekli konularda karar almak,

Disliplin cezaları konusunda karar alıp Denetim Kurulu'na sunmak,

Basın Kurulu'ndan gelen kol amacına yönelik talepleri değerlendirmek.

Kol dışı etkinliklere, DKSK adına katılan DKSK'lı sporculara, dışarıdan sağlanan kaynakları denetlemek ve yönlendirmek.

4. Denetim Kurulu

 • Kuruluşu ve Toplanması

Yürütme Kurulu Üyeliği yapmış ve Genel Kurul tarafından aklanmış üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilen üç üyeden oluşur. Ayda bir veya olağanüstü toplanır. Toplantılara denetlenmesini istediği konuyu getiren üyeler ve konuyla ilgili organların bir temsilcisi de katılır. Kararları çoğunlukla alır.

 • Görev ve Yetkileri

Üyelerden gelen eleştiri, öneri vb. incelemek ve gerekli gördükleri ilgili kurullara iletmek,

Gerekirse kurullar arası organik bağ sağlamak,

Ortak Yürütme Kurulu tarafından alınan disliplin cezalarını denetler ve ceza kararının alınmasından en geç iki hafta içinde görüşür ve karara bağlar (aksi halde ceza geçerli sayılmış demektir),

Olağanüstü toplantılar için ilan asılmasını sağlamak,

Yürütme Kurullarının ve Basın Kurulu'nun gelir-gider defteri ile etkinliklerin amaca uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek,

Çalışma yılı sonunda Genel Kurula ve ODTÜ Spor Müdürlüğüne rapor vermek,

Genel Kurulu toplantıya çağırmak, üye kaydını denetlemek,

Üyelerden biri Seçim Kurulu'na başkanlık eder.

 • Üyelikten düşme

Denetim Kurulu Üyeleri ancak Genel Kurul kararınca görevden alınabilirler

5. Teknik Kurullar

Yürütme Kurulları tarafından teknik bilgisi üstün üyeler arasından seçilir. Her branşın bir Teknik Kurulu vardır.

 • Görev ve Sorumlulukları

Gerekli bilgi ve tavsiyeleri vermek, üyelerin teknik sorularını cevaplamak,

Etkinlik önerilerini hazırlamak,

Toplantı konusu seçmek ve toplantı düzenlemek,

Etkinlik sırasında etkinliğe ve amaca ters düşen hareketlerde bulunanları saptamak ve cezalandırılmaları için Ortak Yürütme Kurulu'na yazılı öneride bulunmak,

Eğitim çalışmaları planlamak , yürütmek ve devamlılığını sağlamak.

6. Basın Kurulu

 • Kuruluşu ve Toplanması

Basın Kurulu, Yürütme Kurulları Ortak Üyesi ve iki Basın Kurulu Üyesinden oluşur,

Basın Kuruluna daha önce Basın Birimlerinde çalışmış, iki özel üye Genel Kurulca seçilir,

Basın Kurulu ayda en az bir kere, daha önceden ilan edilmiş bir tarihte toplanır; ve çoğunluk esasına göre karar alır,

Tüm üyeler toplantılara katılabilir; ve yazılı önerilerde bulunabilirler. Ancak tartışmalara katılamaz; ve oy kullanamazlar.

Denetim Kuruluna karşı sorumludur.

 • Görev ve Yetkileri

Basın Kurulu panosunu oluşturmak,

Basın Kuruluna yapılacak işler için yıl boyunca birimler oluşturmak ve birimler arası eşgüdümü sağlamak,

Basın Birimlerinde çalışacak üyeleri istekliler arasından seçmek, gerektiğinde görevlerine son vermek veya değiştirmek,

Yürütme Kurullarından gelen kol amacına yönelik istekleri değerlendirmek,

Dergi ve bülten çıkartmak

Dış basını izlemek, gerektiğinde ilişki kurmak, basınla ilgili arşiv oluşturmak,

Kol amacı ile ilgili yayınları almak, abone olmak, kitaplık oluşturmak,

Üyelerden gelen yazıları arşivlemek ve ilgili yerlere iletmek,

Üniversitedeki basına yazı oluşturmak,

Film, slayt gösterileri, tartışma, panel, açıkoturum gibi toplantıları düzenlemek ve ilan etmek,

DKSK tüzüğünü tüm üyelere ulaşacak şekilde çoğaltılmasını sağlamak,

Basın Kurulunca yapılan her etkinlik için Denetim Kuruluna rapor vermek,

Her dönem sonunda akademik danışmana rapor vermek,

Karar tutanaklarını toplantıyı izleyen gün ilan etmek.

 • Üyelikten düşme

Toplantıya katılmayan Basın Kurulu üyeleri geçerli gerekçelerini toplantıyı izleyen iki gün içinde Basın Kuruluna iletmek zorundadır. Geçersiz olarak veya gerekçesi Denetim Kurulu tarafından kabul edilmeden, bir dönem içinde en fazla iki toplantıya katılmamış olan Basın Kurulu üyelerinin düşmesini, herhangi bir üye isteyebilir. Konuyu Denetim Kurulu tartışır ve Denetim Kurulunun kararı ile üyelikten düşme kesinleşir.

Etkinlik sırasında ve öğrenimin olmadığı zamanlarda Basın Kurulunun toplantılarına katılmayanlara yukarıdaki koşullar uygulanmaz.

7. Seçim Kurulu

Tüzüğe uygun olarak seçimlerin hazırlanması, ilan ve diğer işlerinin yapılmasından sorumludur. Seçim Kuruluna Denetim Kurulundan bir üye başkanlık eder ve iki yardımcısını seçer.

Yürütme Kurulu Üyeleri Seçim Kurulunda görev alamazlar. Seçim Kurulunun gerektiğinde üyeleri görevlendirme yetkisi vardır. Seçim kurulunda olanların Denetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Basın Kurulu seçimlerinde seçilme hakkı yoktur. Seçim kurulu, seçim yapılacağı Genel Kurul toplantısından en az on gün önce oluşturulur.

8. Alt Kurullar

Alt Kurullar Kol içi işleyişte Yürütme kuruluna yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Alt kurulların üyeleri Dağ Yürütme Kurulu tarafından her yürütme yılının başlangıcında gönüllüler tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu ihtiyaç halinde yeni alt kurullar oluşturabilir.

a.TKEKK: Temel Kampçılık Eğitimleri Koordinasyon Kurulu'nun temel görevi temel kampçılık eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını organize etmektir.

b.KEKK: Kış Eğitimleri Koordinasyon Kurulu'nun temel görevi ileri kış eğitim etkinliklerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

c.KKK: Kaya Koordinasyon Kurulu'nun temel görevi kaya eğitim etkinliklerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini organize etmektir.

d.UYKK: Uzun Yürüyüş Koordinasyon Kurulunun temel görevi yaz ve uzun ürüyüş etkinliklerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını organize etmektir.

e.AKK: Antrenman Koordinasyon Kurulu'nun temel görevi kol üyelerinin düzenli antrenman yapmalarını sağlamaktır.

f.İKK: İlkyardım Koordinasyon Kurulu'nun temel görevi kol üyelerine gerekli ilkyardım eğitiminin verilmesini organize etmektir.

g.EBKK: Eğitim ve Bilgilendirmeler Koordinasyon Kurulu'nun temel görevi kol üyelerine eğitim amaçlı bilgilendirmelerin yazılı ve/veya sözlü olarak verilmesini organize etmektir.

h.SAK: Sanal Alt Kurul'un görevi DKSK teknolojik altyapısının devamlılığını sağlamaktır.

9. Etkinlik Sorumlusu

Etkinlik kararı alan kurulun ilgili Teknik Kurul tavsiyesi ile, ilgili Yürütme Kurulunca seçilir.

a. Görev ve Sorumlulukları

Etkinliklerin sağlıklı uygulanmasını sağlamak,

Etkinlik sırasında amaca ters düşen hareketlerde bulunan, malzemeyi itinalı kullanmayan üyeleri uyarmak, gerekirse cezalandırılmaları için Yürütme Kuruluna yazılı öneride bulunmak,

Etkinlik ile ilgili harcamaları yapıp ilgili Yürütme Kuruluna bildirmek,

Etkinlik sırasında kullanılan kol malzemesinin doğru olarak kullanılmasını sağlamak,

Gerektiğinde üyeleri yardımcı olarak seçmek,

Etkinlikten sonra en geç on gün içinde Etkinlik Raporunu ve Mali Raporu ilgili Yürütme Kuruluna yazılı olarak vermek.

10. Malzeme Sorumlusu

Her Yürütme Kurulu kendi Malzeme Sorumlusunu seçer

a. Görev ve Sorumlulukları

Bağlı bulunduğu Yürütme Kurulunun kullanımındaki malzemelerin bakım ve onarımından sorumludur,

Bu malzemeleri zimmetine alır,

Bakım ve onarım amacıyla üyelerin katılacağı çalışmaları bağlı bulunduğu Yürütme Kuruluna önerir.

Zimmetindeki malzemeyi malzeme verilmesi ile ilgili Yürütme Kurulu kararınca kimlik karşılığı verir,

Kayak branşında Malzeme Sorumlusu ilgili Teknik Kurullar arasından seçilir.

F. SEÇİM KOŞULLARI

Seçimler her akademik yılın ilk Genel Kurul toplantısında veya etkin ve onur üye salt çoğunluğunun istemi ile ya da Denetim Kurulu veya Ortak Yürütme Kurulunun oy çokluğu ile çağıracağı ilk Genel Kurul toplantısında yapılır.

 • Seçmen olarak

Sadece etkin ve onur üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

 • Yürütme Kurullarına aday olmak

Seçmen olma hakkına sahip herhangi bir ODTÜ öğrencisi Yürütme Kuruluna aday olabilir.

 • Denetim Kuruluna aday olmak

Daha önce bir yıl Yürütme Kurulu Üyeliği yapmış ve aklanmış her etkin ve onur üye Denetim Kuruluna aday olabilir.

 • Basın Kuruluna aday olmak

Daha önce bir yıl boyunca basın birimlerinden birinde görev almış her etkin ve onur üye Basın Kuruluna aday olabilir.

 • Seçim
  • Seçim Genel Kurulu takip eden ilk günde yapılır.
  • Seçim kapalı oy, açık sayım usulü ile yapılır.
  • Çekilen ve görevine son verilen görevlinin yeri, ondan sonra yeterli çoğunluk alan üye tarafından doldurulur.
  • Adayların seçilebilmeleri için, oy pusulalarında yer alan "hiçkimse adayinin, geçerli oyların en fazla %50sini ve diğer adayların oyların en az %20sini almış olması gereklidir. Bu durumun sağlanmadığı durumlarda ilgili seçim Divan Başkanının önerisiyle Genel Kurulun karar vereceği başka bir tarihe ertelenir.

G. MALZEME KULLANIMI

Kola ait bütün malzemeler malzeme sorumluların zimmetindedir. Malzeme kullanımında zimmet kuralı geçerlidir. Malzeme dağıtımı ve kullanımı;

 1. Malzeme dağıtımın yapılabilmesi için ilgili Yürütme Kurulunun kararı gereklidir.
 2. Malzeme kullanımı sırasında kimliği karşılığı kişiye zimmetlenir.
 3. Etkinliklerde etkinlik malzeme sorumlusu (EMS) varsa, kullanılacak tüm malzemeler onun üzerine zimmetlidir. EMS, etkinliğe katılan üyelere yine zimmet karşılığı malzemeyi dağıtır.
 4. Malzemeyi kullanan kişi etkinlik sorumlusunun saptadığı şekilde çalışma yapmakla yükümlüdür.
 5. DKSK etkinliklerinin bir hafta öncesinden etkinlik sonrasına dek yapılacak Program Dışı Etkinlikler için malzeme dağıtımı aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
  1. Belirtilen süre zarfında yapılacak Program Dışı Etkinlikler için Kol Etkinliğinden en az bir hafta önce ilgili Yürütme Kuruluna dilekçe verilmesi zorunludur.
  2. Dilekçeler değerlendirildikten sonra;
 • Yapılacak etkinlik için istenilen malzeme Kol Etkinliğinde kullanılmayacağı bilinen malzemeler arasında ya da Kol Etkinliği malzeme dağıtımından önce teslim etmek üzere talep ediliyor ise;
 • Kol Etkinliğinde eğitici yetersizliği durumunda, Program Dışı Etkinliğe gidecek kişilerin Kol Etkinliğine katılmama ya da Program Dışı Etkinliği tercih etme gerekçeleri dilekçelerde belirtildiği üzere haklı bulunur ise; bu etkinliklere malzeme verilebilir.
 • Yukarıda belirtilen süre zarfında Program Dışı Etkinliğe gitmek isteyen kişiler haklı gerekçe göstermeksizin eğitici yetersizliği durumunda Kol Etkinliğine katılmıyorlar ise, bu etkinliklere malzeme verilmez.
 • Program Dışı Etkinlikler için Kol Etkinliği malzeme dağıtımından önce teslim edilen malzemeler zamanında ulaştırılamaz ise, cezai işlem uygulanır.

H. DISIPLIN

Ortak Yürütme Kurulu, yönetmeliğe ve kararlarına aykırı hareket edenlere, uyarma'dan üyelikten atılmaya kadar varan cezalar önerebilir. Üyelikten atılma dışındaki cazalar Denetim Kurulu onayi ile, üyelikten atılma cezası ise ancak Genel Kurul kararı ile kesinleşir.

I. UYGULAMA

Bu yönetmelik Kasım 2000 tarihinden itibaren geçerlidir. Basın, Denetim ve Yürütme Kurulları tarafından uygulanır.